-A +A

Ochrana osobných údajov

Ak sa rozhodnete zaslať e-mail alebo kontaktovať Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky bude nakladať s Vašimi osobnými údajmi v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ako aj v súlade s platnou slovenskou legislatívou o ochrane osobných údajov, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky nezhromažďuje ani neukladá žiadne iné osobné údaje.