-A +A

Agorateka Slovakia je národný portál poskytujúci zdroje legálnych online služieb ako sú televízne programy, filmy, hudba, e-knihy, hry a športové podujatia. Projekt Agorateka Slovakia spravuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Hyperlinky na služby obsiahnuté na stránke Agorateka Slovakia obsahujú predmety chránené autorským právom a inými právami duševného vlastníctva. Služby sú vo vlastníctve a v správe poskytovateľov týchto služieb, resp. obsahu. Poskytovatelia služieb sú nositeľmi všetkých práv k týmto službám, vrátane autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom k obsahu.     

Obsah stránky Agorateka Slovakia nesmie byť rozmnožovaný, rozširovaný alebo inak sprístupňovaný verejnosti (napr. na inej webovej stránke) bez súhlasu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky alebo konkrétneho poskytovateľa služieb. Vyhotovenie rozmnoženiny dizajnu webovej stránky na účel vytvorenia rovnakého alebo podobného dizajnu nie je povolené.

Všetky ochranné známky a logá na stránke Agorateka Slovakia sú duševným vlastníctvom poskytovateľov služieb alebo obsahu a nesmú byť použité bez ich predchádzajúceho súhlasu. 

 

Copyright© Ministry of Culture of the Slovak Republic 2018