-A +A

Vylúčenie zodpovednosti

Použitím  akejkoľvek informácie na tejto stránke, súhlasíte s nasledovným:

Žiadne záruky: Všetky informácie na tejto stránke sú poskytované v stave „ako sú“ a bez akýchkoľvek záruk. Žiadne výslovné alebo mlčky predpokladané záruky, vrátane napríklad mlčky predpokladanej záruky obchodovateľnosti, predajnosti alebo spôsobilosti či vhodnosti na určitý účel, nie sú zahrnuté v žiadnej informácii na tejto stránke. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky nezaručuje ani neposkytuje žiadne záruky, pokiaľ ide o presnosť, úplnosť alebo dostupnosť akýchkoľvek informácií alebo obsahu na tejto stránke.  

Vylúčenie zodpovednosti: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky odmieta konkrétnu zodpovednosť za náhodné alebo nepriamo vzniknuté škody a nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu alebo škodu, ktorú by utrpela akákoľvek osoba ako výsledok použitia alebo zneužitia akejkoľvek informácie alebo obsahu na tejto stránke. EUIPO a Observatórium neuznávajú ani nepreberajú žiadnu zodpovednosť za stratu alebo škodu spôsobenú ako výsledok použitia, zneužitia, nedostupnosti alebo spoľahlivosti informácie a obsahu na tejto stránke. 

Použitie na vlastné riziko: Táto stránka slúži len na informačné účely a akékoľvek použitie, spracovanie alebo zneužitie akejkoľvek informácie alebo obsahu z tejto stránky inou osobou je na jej vlastné riziko. Osoba rozumie, že informácia poskytnutá na tomto portáli môže byť neúplná a/alebo nepresná a uznáva, že EUIPO a Observatórium nenesú žiadnu zodpovednosť, vrátane finančnej zodpovednosti, ani zodpovednosť za inú škodu spôsobenú osobe alebo akejkoľvek inej tretej strane ako výsledok použitia alebo zneužitia informácie poskytnutej na tejto stránke alebo pre jej dočasnú nedostupnosť. Osoba sa tiež vzdáva práva žalovať EUIPO alebo Observatórium z akýchkoľvek dôvodov spojených s použitím informácie poskytovanej na tomto portáli.